Πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε στις 1/10/20

Σκοπός αυτής της πολιτικής

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών του Δήμου Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει, να διατηρεί, να επεξεργάζεται, το σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση, ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.

Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα  ασφαλείας που ο Δήμος λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για ενέργειες που ο Δήμος δεν θα πράξει.

 

Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, οδός Λεωφόρος Βας. Γεωργίου 1΄-Τ.Κ. 54640 – Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της υποχρέωσης κάθε δημόσιας υπηρεσίας να διατηρεί διαδικτυακό τόπο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ν.3979/2011, ΦΕΚ Α 138), συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων του και την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεών του. Για τους σκοπούς της παρούσας ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναφέρεται ως «Υπεύθυνος Επεξεργασίας» κατά την έννοια του άρθρου 4 αρ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας https://thessaloniki.gr και άλλων, σχετιζόμενων με την τελευταία, ιστοσελίδων που διαχειρίζεται ο Δήμος Θεσσαλονίκης (υποσέλιδες) υπόκεινται στους παρόντες όρους, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679, για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη, τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Το https://thessaloniki.gr και οι σχετιζόμενες με αυτό ιστοσελίδες του Δήμου Θεσσαλονίκης δεν πρόκειται να προβούν σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση, ακολουθώντας τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις. Το https://thessaloniki.gr και οι σχετιζόμενες με αυτό ιστοσελίδες του Δήμου Θεσσαλονίκης, με κανέναν τρόπο, δεν αποκαλύπτουν, δημοσιοποιούν, ανταλλάσσουν τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που χορηγείτε. Επιπλέον, δεν διανέμουν προσωπικές πληροφορίες και στοιχεία χρηστών του σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται μαζί τους, τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή γενικά οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες τους.

Τι είδους δεδομένα συλλέγει ο Δήμος Θεσσαλονίκης μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας και των σχετιζόμενων με αυτόν ιστοσελίδες?

Συλλέγουμε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

Δεδομένα Ταυτοποίησης: Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Όνομα χρήστη, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ημερομηνία γεννήσεως, Τόπος γεννήσεως.

Δεδομένα Επικοινωνίας: Ταχυδρομική διεύθυνση, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Δεδομένα που υφίστανται σε επισυναπτόμενα έγγραφα ή δικαιολογητικά και είναι απαραίτητα για την υποβολή μιας αίτησης.

Δεδομένα που αφορούν τρίτους, όπως πχ ημερομηνία θανάτου, τόπος θανάτου κλπ.

Οπτικοακουστικό υλικό: Φωτογραφίες και videos εκδηλώσεων

Δεν συλλέγουμε, ούτε αποκτάμε πρόσβαση με κανέναν τρόπο, μέσω ιστοσελίδας, σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα των υποκειμένων. H επίσκεψη στον δικτυακό τόπο του Δήμου Θεσσαλονίκης (https://e-dimitria.gr) και των σχετιζόμενων με αυτόν ιστοσελίδες του δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, είναι απαραίτητη η παροχή, από εσάς τους ίδιους, ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων στο δικτυακό τόπο του https://e-dimitria.gr και των σχετιζόμενων με αυτόν ιστοσελίδες του.

 

Συλλογή και σκοποί χρήσης των προσωπικών δεδομένων

Η Πολιτική αυτή ενημερώνει για τον τρόπο και τη διαδικασία συλλογής πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων από το https://e-dimitria.gr και τις σχετιζόμενες με αυτό ιστοσελίδες του Δήμου, αναφέροντας ανά κατηγορία τα δεδομένα που πιθανόν να συλλέγονται, να αποθηκεύονται, να επεξεργάζονται κατά τις συναλλαγές και την επικοινωνία σας, το σκοπό συλλογής-αποθήκευσης-επεξεργασίας, τις κατηγορίες προσώπων που οι πληροφορίες αφορούν και τα τρίτα πρόσωπα στα οποία δυνατόν να γνωστοποιούνται τα δεδομένα και τα δικαιώματα που έχουν τα φυσικά πρόσωπα ως υποκείμενα των δεδομένων. Ο Δήμος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον τα στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή. Η Πολιτική αυτή, επιπλέον, περιγράφει στο μέτρο του δυνατού τα μέτρα  ασφαλείας που λαμβάνονται για να προστατευτεί  το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας και απαριθμεί ενδεικτικά τις εγγυήσεις για δραστηριότητες και ενέργειες από τις οποίες ο Δήμος θα απέχει. Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγει ο Δήμος από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:

Βελτίωση και προσαρμογή του δικτυακού τόπου: Τις πληροφορίες αυτές ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει μόνο για τους λόγους για τους οποίους συλλέχθηκαν και για να παρέχει σε εσάς πληροφορίες. Επίσης, θα τις χρησιμοποιήσει για να προσαρμόσει το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου στις ανάγκες σας και για να βελτιώσει τη σύνθεση, τις μεταβολές και τη δυναμική του.

Νόμιμη χρήση: Ο Δήμος Θεσσαλονίκης μπορεί να συλλέγει, αποθηκεύει, αποκαλύπτει και εν γένει επεξεργάζεται και τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή από τον Νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα συμφέροντα του και τα δικά σας.

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, μέσω διαδικασίας ταυτοποίησης χρήστη: Τις πληροφορίες αυτές ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει για το σκοπό της διεκπεραίωσης της ηλεκτρονικής αίτησης σας και θα τις διαβιβάσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες/Τμήματα του Δήμου, με σκοπό τη χορήγηση ψηφιακών ή χειρόγραφων πιστοποιητικών.

Επικοινωνία με το Δημότη: Τις πληροφορίες αυτές ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει στα πλαίσια της επικοινωνίας του με τον Δημότη/Πολίτη, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικoύ ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κλπ.), για να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από το Δήμο στο παρελθόν, παρέχονται τώρα ή θα παρασχεθούν στο μέλλον.

Για υποβολή καταγγελιών: για τη διεκπεραίωση καταγγελίας/παραπόνου στα πλαίσια ή μη του Θεσμού του «Συμπαραστάτη του Δημότη».

Για παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών «epay»: Τις πληροφορίες αυτές ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει στα πλαίσια της πληρωμής/εξόφλησης των οφειλών των χρηστών προς τον Δήμο.

Για εθελοντικές δράσεις: Τις πληροφορίες αυτές ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει στα πλαίσια επικοινωνίας με τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για εθελοντικές δράσεις.

Για αιτήσεις χορήγησης κάρτας μόνιμου κατοίκου: Τις πληροφορίες αυτές ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει για την διεκπεραίωση των ως άνω αιτήσεων. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες των υπηρεσιών δικαιωμάτων στάθμευσης που παρέχει το THESi, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σε αυτές περιλαμβάνεται η χρησιμοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας, ώστε να είναι εφικτή η επίλυση τυχόν προβλημάτων και αποριών που προκύπτουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών, από την ομάδα υποστήριξης του THESi, καθώς και για επικοινωνίες για πληροφόρηση σχετικά με τις προσφερόμενες και παρεμφερείς υπηρεσίες.

Για αιτήσεις συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης «THESI»: Τις πληροφορίες αυτές ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει για την διεκπεραίωση των ως άνω αιτήσεων. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τους χρήστες των υπηρεσιών δικαιωμάτων στάθμευσης που παρέχει το THESi, υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Σε αυτές περιλαμβάνεται η χρησιμοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας, ώστε να είναι εφικτή η επίλυση τυχόν προβλημάτων και αποριών που προκύπτουν κατά τη χρήση των υπηρεσιών, από την ομάδα υποστήριξης του THESi, καθώς και για επικοινωνίες για πληροφόρηση σχετικά με τις προσφερόμενες και παρεμφερείς υπηρεσίες.

Για την υπηρεσία «Βελτιώνω την Πόλη μου»: Τις πληροφορίες αυτές ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει για την διεκπεραίωση των αιτημάτων ή την εξέταση των παραπόνων σας ή καταγγελιών σας και για το σκοπό αυτό ενδέχεται να τις διαβιβάσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες/Τμήματα του Δήμου ή σε άλλους Δημόσιους Φορείς, Αρμόδιες Αρχές ή Παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί του, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση, ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας, στις περιπτώσεις που αυτή είναι αναγκαία και απαραίτητη.

Για την πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών πολιτών:

Τις πληροφορίες αυτές ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει για την διεκπεραίωση των ως άνω αιτήσεων. Ύστερα από την ταυτοποίηση/αυθεντικοποίηση του χρήστη μέσω των μοναδικών κωδικών taxisnet (ΑΑΔΕ) θα συλλέγονται τα δεδομένα εκείνα που είναι απαραίτητα για την υποβολή μιας αίτησης χορήγησης ενός πιστοποιητικού και στη συνέχεια για την παραλαβή των ψηφιακών πιστοποιητικών ο χρήστης εισέρχεται ξανά με την χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και στην ψηφιακή του θυρίδα και κατεβάζει τα αιτηθέντα ψηφιακά έγγραφα και πιστοποιητικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του. Το πιστοποιητικό θα βρίσκεται στη θυρίδα του χρήστη για διάστημα 3 μηνών από την έκδοση του, έτοιμο για εκτύπωση και παραλαβή.

Για την εγγραφή σας ως χρήστης στην ιστοσελίδα των «ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ»

Τις πληροφορίες αυτές ο Δήμος Θεσσαλονίκης πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει στα πλαίσια της επικοινωνίας του με τον Δημότη/Πολίτη, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικoύ ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κλπ.), για να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί από το Δήμο στο παρελθόν, παρέχονται τώρα ή θα παρασχεθούν στο μέλλον και φυσικά έπειτα από την ρητή και ξεκάθαρη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται.

 

Αποθήκευση δεδομένων

Στο https://thessaloniki.gr και τις σχετιζόμενες με αυτό ιστοσελίδες του Δήμου αποθηκεύονται  προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο, ο οποίος είναι αναγκαίος για να επιτελεσθεί μία υπηρεσία την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την έγκρισή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προβλέψεων του Νόμου, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία διέπει η εκάστοτε οικεία νομοθεσία, οι διάφορες σχετικές διατάξεις κλπ.

 

Διαγραφή Δεδομένων

Τα δεδομένα σας διαγράφονται ανάλογα με την περίπτωση και πάντοτε βάσει των διατάξεων που ορίζονται από την οικεία Νομοθεσία.

 

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων σε τρίτους

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για νόμιμους σκοπούς, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας, εφόσον επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο, ή αν έχετε παράσχει ρητώς τη συγκατάθεση σας για διαβίβαση των δεδομένων σας σε τρίτους, συνεργάτες, εταίρους του Δήμου Θεσσαλονίκης, με σκοπό την ενημέρωση σας για έρευνες, εκδηλώσεις, δράσεις. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα τα οποία απαιτείται να έχουν πρόσβαση προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωση των σκοπών της συλλογής, χρήσης και επεξεργασίας τους, όπως αυτή γνωστοποιείται με την παρούσα Δήλωση.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο Δήμος Θεσσαλονίκης ενδέχεται να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους Δημόσιους Φορείς, Αρμόδιες Αρχές ή Παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί του, προκειμένου να ανταποκριθεί στα αιτήματά σας ή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση της επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και θα λάβουμε την προηγούμενη συναίνεσή σας, στις περιπτώσεις που αυτή είναι αναγκαία και απαραίτητη. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων και ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα λάβει όλα τα μέτρα για να τα δεσμεύσει προς το σκοπό αυτό.

 

Cookies

Το https://thessaloniki.gr, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του.

Τα cookies είναι αρχεία που μεταβιβάζονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας διαμέσου του διαδικτύου, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το https://thessaloniki.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή. Με τα παραπάνω cookies μπορούμε να σας προσφέρουμε υπηρεσίες όπως αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

 

Τι συμβαίνει εάν δεν θέλετε cookies; Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. (Ελέγξτε το μενού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies).

Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies από το να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες του ιστότοπου. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

 

Τι είναι τα webbeacons και πώς τα χρησιμοποιεί ο Δήμος. Ορισμένες από τις ιστοσελίδες και τα ενημερωτικά e-mail του Δήμου Θεσσαλονίκης μπορεί να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που ονομάζονται webbeacons, γνωστές και ως αρχεία τύπου GIF ενός pixel, καθαρά αρχεία τύπου GIF ή ετικέτες pixel. Η χρήση τους στον ιστότοπο επιτρέπει την καταμέτρηση των επισκεπτών που έχουν προσπελάσει τις σελίδες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η χρήση τους στα απαντητικά e-mail και στα ενημερωτικά δελτία μας επιτρέπει να μετρήσουμε πόσοι από τους χρήστες έχουν διαβάσει το υλικό που στέλνουμε. Τα webbeacons μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και λειτουργίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες/χρήστες μας, ώστε να παράσχουμε περισσότερο εξατομικευμένο υλικό. Δεν χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

 

Πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα σας

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσπαθεί να διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας, προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.

Στον Δήμο Θεσσαλονίκης εφαρμόζονται μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συλλέξαμε από εσάς, έναντι της όποιας εκούσιας ή ακούσιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο. Τα μέτρα ασφαλείας υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.

Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους για να παράσχουν σε εσάς τις ανωτέρω υπηρεσίες και οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα δεδομένα αυτά.

Έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.

 

Πρόσβαση στο lnternet

Εάν επικοινωνήσετε με το Δήμο Θεσσαλονίκης μέσω του Διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε e-mail για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας, εφόσον μας το έχετε παράσχει αυτοβούλως.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ., δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχο του.

 

Πολιτική απορρήτου και Παιδιά: Η παρούσα ιστοσελίδα έχει σχεδιαστεί και προορίζεται για χρήση από ενήλικες. Αν είστε ανήλικος κάτω από το ηλικιακό όριο, από το οποίο απαιτείται η γονική συναίνεση στη χώρα σας (Στην Ελλάδα το όριο είναι άνω των 15 ετών), θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου από κοινού με το γονέα ή τον κηδεμόνα σας για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε και αποδέχεσθε αυτούς τους όρους. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, ενώ θα έπρεπε να έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν.

 

Διευθύνσεις IP: H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη/ χρήστη/μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στην Ιστοσελίδα/Εφαρμογή, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί από την σελίδα, εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας/Εφαρμογής εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη / μέλους.

 

Επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας της ιστοσελίδας: Στην περίπτωση που κάποιος χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, η παροχή εκ μέρους του χρήστη προσωπικών δεδομένων του γίνεται οικειοθελώς και αποκλειστικά κατά την ελεύθερη βούληση του χρήστη. Θα επεξεργαστούμε τα εν λόγω παρασχεθέντα προσωπικά δεδομένα μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τον συγκεκριμένο σκοπό.

 

Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης: Ενδέχεται εντός της Ιστοσελίδας μας να προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που σας επιτρέπουν να μοιραστείτε τις δράσεις σας εντός της Ιστοσελίδας με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή μαζικά μέσα ενημέρωσης, και το αντίστροφο. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους σας ή το γενικό κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που έχετε καθορίσει στο προσωπικό σας προφίλ. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου αυτών των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χειρίζονται τα δεδομένα σας.

 

Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων: Σας ζητούμε να μην μας στέλνετε μέσω e-mail και να μην μας αποκαλύπτετε μέσω χρήσης της πλατφόρμας επικοινωνίας ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αυτής της κατηγορίας δεν εξυπηρετεί σε καμία περίπτωση τον σκοπό της επεξεργασίας, όπως αυτός ορίζεται παραπάνω.

 

Η παρακολούθηση των επικοινωνιών

Όλες οι επικοινωνίες του Δήμου Θεσσαλονίκης μαζί σας (συμπεριλαμβανομένων των τηλεφωνικών συνομιλιών, e-mail κ.λπ.) δεν παρακολουθούνται και δεν καταγράφονται.

 

Ενημέρωση για την επεξεργασία ΠΔ μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

 

 1. Στοιχεία Υπευθύνου Επεξεργασίας

Το ΝΠΔΔ-ΟΤΑ  Α’ βαθμού με την επωνυμία «Δήμος Θεσσαλονίκης», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Λεωφόρος Βας. Γεωργίου 1΄-Τ.Κ. 54640 τηλ.:231331-7777), email: info@thessaloniki.gr

 

 1. Σκοπός επεξεργασίας και νομική βάση

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1. στ ΓΚΠΔ).

 

 1. Aνάλυση εννόμων συµφερόντων

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο μας και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας, καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε, ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής ή βανδαλισμών, όπως στις Εισόδους των Δημοτικών Κτιρίων (Δημαρχιακό Μέγαρο), πανοραμικά του Φουαγιέ του Δημαρχιακού Μεγάρου, στα Κλιμακοστάσια, προ της εισόδου του Γραφείου του Δημάρχου και στο Ταμείο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στον σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 1. Αποδέκτες

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μιας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

 

 1. Χρόνος τήρησης

Τηρούμε τα δεδομένα για δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο, έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

 

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας e-mail, στη διεύθυνση dpo@thessaloniki.gr ή επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση ή καταθέτοντάς μας οι ίδιοι το αίτημα αυτοπροσώπως, στη διεύθυνση του καταστήματος. Για να εξετάσουμε ένα αίτημα που σχετίζεται με την εικόνα σας, θα πρέπει να μας προσδιορίσετε πότε περίπου βρεθήκατε στην εμβέλεια των καμερών και να μας δώσετε μια εικόνα σας, ώστε να μας διευκολύνει στον εντοπισμό των δικών σας δεδομένων και στην απόκρυψη των δεδομένων τρίτων εικονιζόμενων προσώπων. Εναλλακτικά, σας δίνουμε τη δυνατότητα να προσέλθετε στις εγκαταστάσεις μας για να σας επιδείξουμε τις εικόνες στις οποίες εμφανίζεστε. Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δεν συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Σύμφωνα με τον Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [EU General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679], όπως ισχύει, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) το δικαίωμα πρόσβασης,

β) το δικαίωμα διόρθωσης,

γ) το δικαίωμα διαγραφής, υπό ορισμένες συνθήκες, όπως όταν η επεξεργασία δεν είναι πλέον απαραίτητη για το σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά και δεν υπάρχει κανένας επιτακτικός λόγος για να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε (ή να την αποθηκεύουμε),

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας,

ε) το δικαίωμα στη διαβίβαση των δεδομένων,

στ) το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ,

ζ) το δικαίωμα της καταγγελίας στην εποπτική αρχή.

 

Για τα ως άνω έντυπα πατήστε εδώ.

 

Δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον και ανάκληση της συναίνεσής σας, καθώς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαβίβασης των δεδομένων, διαγραφής των εν λόγω δεδομένων και καταγγελίας σε εποπτική αρχή.

Παρακαλούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να απευθύνεστε εγγράφως με σχετική πρωτότυπη επιστολή ή μέσω φαξ ή μέσω e-mail στο αρμόδιο Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου, που αναφέρεται παρακάτω.

 

Αναθεωρήσεις της Δήλωσης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να την αναθεωρεί περιοδικά την παρούσα Δήλωση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν αλλαγές, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα καταγράφει την ημερομηνία τροποποίησης ή αναθεώρησης στην παρούσα Δήλωση και η επικαιροποιημένη Δήλωση θα ισχύει για εσάς από την ημερομηνία αυτή. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση προκειμένου να εξετάζετε εάν υπάρχουν τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ χρήστη και Δήμου Θεσσαλονίκης εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό και αρμόδιο δικαστήριο επίλυσης της διαφοράς είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια του Νομού Θεσσαλονίκης.

 

Links

Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες. Η παρούσα δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνον όσον αφορά στην πρόσβαση του χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα αλλά και σε άλλες ιστοσελίδες που διαχειρίζεται αποκλειστικά ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής της παρούσας δικτυακής πύλης για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα).

 

 

 

 

Επικοινωνία

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σας γνωστοποιεί, ότι έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας dpo@thessaloniki.gr.

Εάν έχετε ερωτήσεις ή συστάσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική, μπορείτε να τις απευθύνετε στην ανωτέρω διεύθυνση και στο ως άνω τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι συνεχείς εξελίξεις στο Διαδίκτυο γενικότερα καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιφυλάσσεται για το δικαίωμά του να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.

 

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.  Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων, Κηφισίας 1-3, 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ. 2106475600. 

 

 

 

 

 

​​Διάλεξε ημερομηνία

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023
 • ΔΕΥΤΕΡΑ
 • ΤΡΙΤΗ
 • ΤΕΤΑΡΤΗ
 • ΠΕΜΠΤΗ
 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 • ΣΑΒΒΑΤΟ
 • ΚΥΡΙΑΚΗ
 • 30 ΣΑ
 • 01 ΚΥ
 • 02 ΔΕΥ
 • 03 ΤΡ
 • 04 ΤΕ
 • 05 ΠΕ
 • 06 ΠΑ
 • 07 ΣΑ
 • 08 ΚΥ
 • 09 ΔΕΥ
 • 10 ΤΡ
 • 11 ΤΕ
 • 12 ΠΕ
 • 13 ΠΑ
 • 14 ΣΑ
 • 15 ΚΥ
 • 16 ΔΕΥ
 • 17 ΤΡ
 • 18 ΤΕ
 • 19 ΠΕ
 • 20 ΠΑ
 • 21 ΣΑ
 • 22 ΚΥ